در بانک

اول صبح، قبل از شرکت، برای پرداخت قبض تلفن وارد شعبه بانک ملت می شوم.

من                  [با عجله سه قبض و یک چک پول را روی پیشخوان می گذارم]

خانم تحویلدار   چرا هنوز از پرداخت حضوری استفاده می کنین؟

من                  اینترنت کند شده. صفحه اش باز نمی شه که اینترنتی پرداخت کنم.

خانم تحویلدار   [متفکرانه به نشانه این که درک می کند سرش را تکان می دهد]

من                  تازه تلویزیون بی بی سی هم قطع شده!

خانم تحویلدار   [با تعجب نگاه می کند]

...

/ 0 نظر / 22 بازدید