هزار سال – با کم و بیش – پیش تر از آن که تو آمریکا را کشف کنی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

من میخانه را کشف کرده بودم

 

[...]

 

حالا هزار سال پس از کشف من

و نیم قرن پس از آن که تو آمریکا را ...

میخانه های نشابور که هیچ

میخانه های تهران هم تعطیل است

و من به خاطر لیوانی تلخابه در کوچه-بیت های حافظ و خیام سرگردانم

و ... نمی دانم نمی دانم

 

منوچهر آتشی/اتفاق آخر

/ 0 نظر / 2 بازدید