پفيوزها

 تیتر اصلی امروز روزنامه ایران این بود: «سانتریفیوژها دیگر نخواهند ایستاد».  توی اتوبوس نشسته بودم. روبرویم مردی روزنامه ایران می‌خواند. تیتر درشت روزنامه توجهم را جلب کرد اما شانه کسی که بین ما نشسته بود روی «سانتر» را پوشانده بود. خواندم: «پفیوزها دیگر نخواهند ایستاد». تعجب کردم.

/ 0 نظر / 24 بازدید